• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

 

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h oraz przestępstwo prowadzenia pojazdu po utracie uprawnień to tylko niektóre ze zmian, które zaczną obowiązywać w najbliższy poniedziałek. Dziś Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW oraz mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przedstawili szczegóły nowelizacji przepisów. Nowa ustawa składa się  z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h lub przewieziesz zbyt dużą liczbę pasażerów – stracisz prawo jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Surowe i nieuchronne kary dla pijanych kierowców

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

- Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie – powiedział mł. insp. Marek Konkolewski.

Kierowanie bez uprawnień

Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe w pojazdach

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. O szczegółach dotyczących tej zmiany poinformował mł. insp. Marek Konkolewski  - Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka – powiedział Marek Konkolewski.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie

Marek Konkolewski

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Większość Polaków popiera zmiany

 - Badania opinii społecznej pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów- poinformowała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych respondenci ocenili liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli - prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku. Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często.

Polacy mają też bardzo zdecydowane zdanie na temat karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.).

Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie  przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji.

Przekonania Polek i Polaków dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym znalazły odzwierciedlenie w nowych przepisach.

Sondaż „Opinie Polaków na temat bezpieczeństwa wewnętrznego” zrealizowany był w dniach od 10 do 13  grudnia 2014 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1002 na zlecenie MSW.


w:https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html

Pijanym kierowcom zabierać prawo jazdy

"Rz": Pijanym kierowcom zabierać prawo jazdy

 
fot. Morguefile.com 96 proc. Po­la­ków wy­po­wie­dzia­ło się za na­tych­mia­sto­wym za­bie­ra­niem prawa jazdy re­cy­dy­wi­stom w jeź­dzie po pi­ja­ne­mu – wy­ni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Ipsos na zle­ce­nie MSW.

W badaniu do  któ­re­go do­tar­ła "Rzecz­po­spo­li­ta" brały udział 1002 osoby. 46 proc. jego uczestników uważa, iż policyjne kontrole trzeźwości na drogach są za rzadkie, a tylko 7 proc. - że za częste. W opinii psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego, do Polaków wreszcie dotarło, że pijani za kółkiem są zagrożeniem i dla nich.

Dużo większa jest akceptacja dla piratów drogowych. 53 proc. badanych to zwolennicy zabierania prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów, przeciwko jest 44 procent.

ed/Rzeczpospolita

22.01.2015, 10:18

w: http://www.fronda.pl/a/rz-pijanym-kierowcom-zabierac-prawo-jazdy,46574.html

Program konferencjiProgram konferencji podsumowującej
VII edycję kampanii społecznej
NO PROMIL-NO PROBLEM
Data:
26 września 2004 roku
Godzina: 10.00 - 14.30
Miejsce: Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka


Przebieg konferencji:

godz. 10.00 - otwarcie konferencji, Pan Aleksander Palczewski, Małpolski Kurator Oświaty
godz. 10.10 - podsumowanie VII edycji kampanii
godz. 10.25 - sprawozdanie z realizacji szkoleń dla liderów młodzieżowych i nauczycieli
godz. 10.35 - prezentacja wybranej gminy
godz. 10.45 - zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych w nopromilowych konkursach uczniów do zwiedzenia Kopalni Soli w Wieliczce oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
godz. 11.00 - wystąpienie przedstawiciela Małpolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
godz. 11.25 - wystąpienie prof. IES dr hab. Dariusza Zuby, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra. Jana Shena w Krakowie
godz. 12.00 - wystąpienia Pana Piotra Sędka, Kierownika Działu Programów Lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
godz. 12.30 - wystąpienie Pana Marka Banowskiego, prezesa Kongresu Rodzin w Poznaniu
godz. 13.00 - prezentacje gmin uczestniczących w VII edycji kampanii
godz. 13.45 - wręczenie nagród laureatom nopromilowych konkursów (Pan Aleksander Palczewski, Małpolski Kurator Oświaty)
godz. 14.05 - zakońćzenie konferencji
zapraszamy na lunch
Mapka dojazdu na konferencję: TUTAJ

Link do rozkładu jazdy lini nr 304 z Krakowa do Wieliczki: TUTAJ
(uwaga: autobusem lini 304 proszę dojechać na ostatni przystanek.
Kampus Wielicki znajduje się w odległości ok. 200 metrów od przystanku)
autobusem linii 304 z okolic Galerii Krakowskiej – ul. Kurniki.
W autobusach jadących z Krakowa do Wieliczki obowiązują bilety komunikacji dziennej -  Strefa I i II Aglomeracja.

 

Aula Kampusu Wielickiego
(miejsce konferencji)

W trakcie części wykładowej konferencji (po oficjalnym jej otworzeniu) zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych uczniów do zwiedzenia perły polskich zabytków - Kopalni Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Muzeum Żup Krakowskich


Po konferencji


26 września 2014 roku w Kampusie Wielickim odbyła się konferencja podsumowująca VII edycję kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM.
Dziękujemy przybyłym Ambasadorom i Koordynatorom kampanii, dziękujemy laureatom i osobom wyróżnionym w nopromilowych konkursach.

Dziękujemy serdecznie prelegentom:
- Panu Piotrowi Sędkowi, Kierownikowi Działu Programu Lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
- Panu prof. IES dr. hab. Dariuszowi Zubie, Kierownikowi Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
- Panu Arturowi Paskowi, z-cy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małpolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie;
- Panu Markowi Banowskiemu, prezesowi Kongresu Rodzin w Poznaniu.

Atmosfera panująca w trakcie konferencji, wyczywalne zaangażowanie i życzliwość, napawają optymizmem i nadzieją, że razem realnie przyczyniamy się do zmiany postawy, mieszkańców Małopolski, przyzwolnia na jazdę pod wpływem alkoholu, ratując ludzi przed śmiercią, kalectwem lub więzieniem.
Wierzymy, że realizując kampanię NO PROMIL-NO PROBLEM pomagamy młodzieży odnajdywać w sobie pokłady dobra i wzmacniamy poczucie odpowiedzialności za własne decyzje.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za spotkanie w Wieliczce.
Jednocześnie przypominamy, że nie jest to koniec realizacji kampanijnych działań.
Prosimy o nadsyłanie informacji, zdjęć, filmów, sugestii - chcemy zamieszczać je na stronie www.bezpromilowo.pl, aby stanowiły ślad wspólnych zmagań oraz były inspiracją dla innych, podzielających cele kampanii (bezpromilowo[at]*wp.pl.pl lub biuro[at]*bezpromilowo.pl)


* w miejsce "[at]" proszę wpisać "@"


Program konferencji  znajduje się w zakładce "Aktualności", podstrona "Program konferencji".

Foto-wspomnienia z konferencji znajdują się w zakładce "Galeria", podstrona "Fotorelacja z konferencji podsumowującej VII edycję kampanii"
- dojście na skróty TUTAJZdjęcia prac laureatów konkurów znajduje się w zakładce "Galeria", podstrona "Prace plastyczne nagordzone w nopromilowych konkursach"
- dojście na skróty TUTAJPrzypominamy


UWAGA WAŻNE INFORMACJE

- w zakładce "Aktualności" (podstrona "Laureaci nopromilowych konkursów") została zamieszczona lista laureatów VII edycji kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM. Prosimy o sprawdzenie czy dane laureatów i osób wyróżnionych zostały właściwie odczytane (i zapisane). W razie nieprawidłowości prosimy o szybki kontakt na adres: bezpromilowo[at]*wp.pl lub biuro[at]*bezpromilowo.pl;

- przypominamy, że w dniu 26 września 2014 roku, odbędzie się konferencja podsumowująca VII edycję kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM. Do wszystkich Abasadorów i Koordynatorów kampanii zostały wysłane zaproszenia. Jeżeli do kogoś z Państwa zaproszenie nie dotarło, prosimy o pilny kontakt (nieporozumienie może być związane z błędnie odczytanym adresem z kart zgłoszeniowych). Inicjatorom kampanii bardzo zależy, aby wszyscy biorący udział w kampanii czuli się zaproszeni na konferencję.

w miejsce "[at]*" proszę wpisać "@"

Przypominamy:
- w zakładce "Do pobrania" znajdują się spoty radiowe, promujące cele kampanii NO PROMIL - NO PROBLEM - zachęcamy do korzystania z nich,

- w zakładce "Deklaracja" można podpisać Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka - prosimy o mobilizowanie, jak najlicznejszego grona osób, do podpisywania Deklaracji (strategia osobistych zobowiązań jest jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych).

- w zakładce "Inicjatywy obywatelskie" - znajdują się informacje od działaniach zrealizowanych i realizowanych w gminach (w podzakładce "Szkolenia - młodzież" informacje o spotkaniach z liderami młodzieżowymi; pod linkiem "Szkolenia - nauczyciele" lista miejscowości, w których odbyły się szkolenia dla pracowników oświaty; w dziale "Pozostałe samodzielnie" - nadesłane informacje z innych działań w ramach kampanii ). Zachęcamy do czerpania inspiracji.

Prosimy Ambasadorów i Koordynatorów o nadsyłanie informacji o realizowanych przez Was działaniach - chcemy poszerzać bank dobrych praktyk.Zachęcamy do odwiedzania zakładki "Warto zajrzeć. Ku refleksji" - zamiszczamy tam inspirujące materiały, np. Inspirujące kampanieInfografiki, a także infromacje tematycznie związne z celami kampanii - Znalezione w sieci.

W zakładce Zofia wie, mierzymy się z mitami alkoholowymi, którym często ulegają kierowcy.
Warto poczytać co Zofia ma do powiedzenia ;-)

.